komentarze Brak komentarzy

 

Informacja dotycząca przekazania sprzętu zakupionego

przez Gminę Byczyna w ramach  projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Gmina Byczyna zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy). Sprzęt ten zostanie przekazany uczniom, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji złożonych oświadczeń.

Komputery stacjonarne i tablety będą wydawane w późniejszym terminie o którym zostaną Państwo poinformowani.

 

Poniżej przedkładamy informację dotyczącą procedury przekazania sprzętu:

 1. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny i protokołu zdawczo odbiorczego. Umowy zostaną podpisane bezpośrednio z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni).
 2. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę.
 3. Przy podpisaniu umowy nie ma obowiązku obecności uczniów niepełnoletnich, gdyż w tym przypadku umowę podpisuje ich rodzic/opiekun prawny.
 4. Sprzęt (laptopy) wydawany będzie w dniach od 27 do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie w sali nr 9 lub w sali Urzędu Stanu Cywilnego – (sala ślubów).
 5. Osoby, które otrzymają sprzęt, zobowiązane są do składania oświadczeń w sprawie utrzymania efektów projektu. Oświadczenia  składa się dwukrotnie   tj. 1 do 31 grudnia 2023 r. i od 1 do 31  grudnia 2024 r. Ponadto osoby te zobowiązane są do okazania przekazanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Byczynie na każde wezwanie. Osoby, które nie wykonają powyższych obowiązków, zmuszone będą do zwrócenia Gminie Byczyna otrzymanego w pełni sprawnego sprzętu komputerowego lub równowartości pieniężnej jego zakupu powiększonej o ustawowe odsetki.
 6. Inne obowiązki, które mają osoby otrzymujące sprzęt to m.in.:
 • używanie przekazanego sprzętu w sposób zgodny z prawem, w tym także przestrzeganie legalności oprogramowania;
 • ponoszenie wszelkich kosztów utrzymania sprzętu i ewentualnych napraw nie objętych gwarancją oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym przez okres 2 lat od zakończenia projektu;
 • zakaz zbycia otrzymanego sprzętu w okresie 2 lat od zakończenia projektu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej a także oddania go  w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim;
 • materialna odpowiedzialność  za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 1. Gmina Byczyna w terminie późniejszym poinformuje, kiedy upływa termin 2 lat od zakończenia projektu grantowego (jest to data zaakceptowania końcowego rozliczenia projektu grantowego).

 

Burmistrz Byczyny

/-/  Iwona Sobania