komentarze Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

We wtorek rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. Zapraszamy wszystkich uczniów na ich pierwszy egzamin i życzymy powodzenia. Udało nam się utworzyć komisje zgodnie z obowiązującymi przepisami. W komisjach są nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele z innych placówek.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 w strojach galowych. Mają ze sobą legitymacje. Zostawiają telefony komórkowe w koszyku przeznaczonym dla jego klasy. Telefony powinny być wyłączone, podpisane i spakowane w małej torebce foliowej. Zostaną one zabezpieczone w sekretariacie. Następnie udają się do pod wyznaczoną salę (zostaną pokierowani) egzaminacyjną. Losują numery ławek i wchodzą do sali. Mają przy sobie tylko dozwolone przybory (nie wnoszą żadnych torebek, plecaków itp.), wodę. Chusteczki będą zapewnione. Po skończonym egzaminie, uczniowie dojeżdżający udają się do świetlicy szkolnej, gdzie oczekują na swój odjazd.

Ogólne zasady dotyczące egzaminu.

Proszę uczulić dzieci na to, aby dostosowywały się do ustalonych zasad komunikowania się w czasie egzaminu z nauczycielem.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego- 180 minut

– egzamin z matematyki- 150 minut

– egzamin z języka obcego nowożytnego- 135 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę. Butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.

W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.

Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.

Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń:

  1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
  2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
  3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

– NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

  1. informuje zdających o zakończeniu pracy
  2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
  4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.